Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2004

Značaj fotografisanja u osiguranju motornih vozila

 

I. UVOD

Fotografisanje je metod fiksiranja zatečenog stanja (posledica i okolnosti) na licu mesta ili na nekom drugom mestu, značajnim zaanalizu i rasvetljavanje saobraćajne nezgode i visine štete. Zbog svoje objek- tivnosti i sveobuhvatnosti, fotografija ima veliku dokaznu vrednost na sudu. U analizi i rasvetljavanju saobraćajne nezgode, fotografija ima dokumentacioni i merni značaj.

Fiksiranje posledica saobraćajnih nezgoda je jedan od najvažnijih zadataka koji se postavlja posle nastanka saobraćajnih nezgoda. Fotografisanje je jedan od četiri metoda fiksiranja posledica saobraćajnih nez- goda, koja ima ogroman dokumentacioni značaj: za kriminalističko tehničku analizu nezgode, za saobraćajno tehničku analizu nezgode i za objektivnu i pravičnu naknadu štete.

Pri nastanku saobraćajne nezgode, policija u veoma malom broju slučajeva (najčešće samo kada ima elemenata krivičnog dela) fotografiše mesto saobraćajne nezgode. Pri tome fotografisanje od strane policije je usmereno na dokumentovanje onih eleme- nata koji će potkrepiti krivičnu prijavu, dok se kvalitetno i sveobuhvatno fotografisanje oštećenih vozila ne vrši. Uviđajna dokumentacija koju formira policija nije namenjena, pa najčešće nije ni dostupna osiguranju (posebno pre pokretanja krivičnog postupka). U procesu naknade šteta (posebno iz osnova autoodgovornosti) potrebno je doneti odluku o pravu na naknadu, dakle presuditi, a šarenilo struka likvidatora u osiguranjima ne daje dovoljno osnova da će presuda biti kvalitetna. Dakle u osiguranjima bi se morao uspostaviti kriterijum kvalifikacione strukture likvidatora šteta, odnosno na to mesto se moraju postaviti oni koji su školovani da presuđuju, dakle pravnici.

Živorad Ristić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA