Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2005

Kontrola poslovanja osiguravajućih društava i oduzimanje dozvole za rad nakon stupanja na snagu zakona o osiguranju

I. UVOD
Zakonom o osiguranju određeno je da Narodna banka Srbije vrši kontrolu i nadzor nad poslovanjem osiguravajućih društava. Ovakvo rešenje usvojeno u Zakonu o osiguranju predstavljalo je za stručnu javnost iznenađenje zbog toga što u postupku pripreme i donošenja zakona Narodna banka Srbije nije pominjana kao organ koji bi vršio funkciju kontrole i nadzora nad radom osiguravajućih društava. Takoreći do samog momenta donošenja Zakona o osiguranju kao organ koji bi vršio kontrolu i nadzor nad radom osiguravajućih društava figurirala je Agencija za nadzor. U Nacrtu zakona je bilo predviđeno da je Agencija u poslovima kontrole nad obavljanjem delatnosti osiguranja samostalna i nezavisna. Nadzor nad radom agencije vršilo bi Ministarstvo nadležno za poslove finansija i ekonomije.
Rešenje da centralna banka vrši kontrolu nad radom osiguravajućih organizacija nije poznato u drugim zemljama. Rešenje usvojeno u Zakonu o osiguranju, da Narodna banka vrši nadzor i kontrolu nad poslovanjem osiguravajućih društava zahtevalo je i promenu Zakona o Narodnoj banci Srbije. Naime, donet je Zakon o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije kojom dopunom je upotpunjena nadležnost banke u smislu dobijanja ovlašćenja da vrši kontrolu i nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja u skladu sa Zakonom koji uređuje delatnost osiguranja.

Dragiša Kecojević

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA