Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2018

Neujednačenost sudske prakse kao uzrok povrjeđivanja prava na pošteno suđenje (s dvije crtice o zastari)

Ključne riječi: pravo na pošteno suđenje, pravna sigurnost, neusklađenost sudske prakse, pravo na pristup sudu, zastara

                                          Apstrakt

Autorica u radu analizira pitanje povrjeđivanja načela pravne sigurnosti u okviru prava na pošteno suđenje u građanskim stvarima uslijed neusklađenosti sudske prakse. Promatraju se pretpostavke čijim je postojanjem uvjetovano otklanjanje neujednačenosti sudske prakse država ugovornica u praksi Europskog suda za ljudska prava. U tom su kontekstu prikazana i dva predmeta u kojim se pojavila neujednačenost sudske prakse po pitanju zastare kao ograničenja prava na pošteno suđenje (prava na pristup sudu).

Gabrijela Mihelčić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA