Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2012

Osiguranje kredita - značaj, osobenost, odnos prema srodnim pravnim institutima s naglaskom na EU

osiguranje kredita, EU, faktoring, doku- mentarni akreditiv

 

Cilj autora ovog rada bio je da predstavi osiguranje kredita u EU. Kako su globalizacija, privatizacija i deregulacija doprinele da poslove osiguranja kredita i u ze- mlji (domestic credit insurance), ali i osiguranja kredita namenjenih izvozu (export credit insurance) obavljaju i privatni osiguravači i agencije specijalizovane za osi- guranje izvoznih kredita, autor se bavi i ovim pitanjem. Zbog specifičnosti osiguranja kredita u odnosu na druge vrste osiguranja, u radu je posebno mesto posvećeno osobenostima ovog osiguranja, ali i premiji osiguranja i faktorima koji utiču na njeno formiranje u ovoj vrsti osiguranja. Najveći deo rada odnosi se na prikaz tržišta osiguranja kredita u EU. Poslednji deo rada posvećen je alternativama osiguranju kredita, tj. poređenju s faktoringom i dokumentarnim akreditivom.

Jasmina Labudović Stanković

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA