Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2009

Osiguranje profesionalne odgovornosti u državama common law sistema i kontinentalnog sistema prava

Osiguranje profesionalne odgovor- nosti, polise na bazi postavljanja odštetnog zahteva, polise na bazi osiguranog događaja, period prijave, pokriče rizika u likvidaciji, pokriće repova

Autorka analizira sisteme osiguranja profesionalne odgovornosti u državama sa common law sistemom i kontinentalnim pravnim sistemom, kao i polise osiguranja na osnovama postavljanja odštetnog zahteva i nastanka osiguranog događaja. Poseban osvrt posvećen je detaljnijaj analizi u pogle- du načina na koji se takva osiguranja sprovode u dr- žavama gde su ta osiguranja obavezna i koji su zah- tevi propisani za ta osiguranja. Zatim daje izvesnu uopštenu kritiku u vezi sa uspešnom primenom tih po- lisa i razmatra kako ijedan i drugi način osiguranja uspešno pruža osiguravajuće pokriće osiguranicima.

Dimitra Kourmatzis

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA