Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta

3-2019Slobodan Jovanović

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

3-2019Zoran Ilkić

Internet i distribucija osiguranja – internet strane za rangiranje i poređenje osiguranja

2-2019Nikola Filipović

Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

3-2018Peter Hauser

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije Deo II

1-2018XXX Ademuni Odeke

Direktiva EU 2009/138 o osnivanju i vođenju poslova osiguranja i reosiguranja – opšti uvod u pravni okvir „Solventnost II”

1-2017Ioannis Rokas

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo II)

4-2016XXX Ademuni Odeke

Direktiva o solventnosti II – status quo i koraci napred

3-2016Fabian Кühnhausen

Direktiva o solventnosti II i njen uticaj na likvidaciju portfelja neživotnog osiguranja

2-2016Oleksandr Khomenko

Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji primenjena u Direktivi o solventnosti II

2-2016Angela Witzany Peter Hauser

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant