Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Upravljanje rizicima i sistem kontrole u društvu za osiguranje teorijsko-pravna analiza

4-2019Ljiljana Stojković

Suočavanje sa prošlošću: U 21. veku i dalje zadatak za nemački sektor osiguranja i nemačko pravo osiguranja

4-2019Stefan Purner

Predlog za uvođenje obaveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika nepokretnosti

1-2019Nebojša Žarković Slobodan Samardžić

Novi zakonodavni okvir korporativnog upravljanja u delatnosti osiguranja prema pravu Republike Srbije

1-2017Ljiljana Stojković

Sporna pitanja regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Srbiji i usklađivanje sa Direktivom 2001/17/EZ

4-2015Vladimir Čolović Zdravko Petrović

Izazovi u primeni Direktive o solventnosti II u Srbiji

4-2015Zlata Đurić Zoran Jovanović

Sustav upravljanja u društvima za osiguranje prema Zakonu o osiguranju iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj

2-2015Dionis Jurić

Osiguranje mašina od loma, upravljanje rizicima i preventiva u Srbiji

2-2015Zoran Ilkić

Klauzula o isključenju samoubistva u polisama osiguranja života u Indiji: Da li je zakonita takva klauzula?

3-2014Vivek Dubey

Llovd's kao jedan od renomiranih nosilaca rizika na međunarodnom tržištu osiguranja i reosiguranja

3,4-2005Slobodan Jovanović

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant