Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2013

Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje

korporativno upravljanje, sistem internih kontrola, integrisani pristup upravljanja rizicima, compliance

Kako bi poslovanje društava za osiguranje odražavalo složenosti, obim, profil i stepen rizika kojima su izložena, društva za osiguranje, odnosno njihovi vlasnici, trebalo bi da organizuju korporativno upravljanje na način koji neće imati negativan uticaj na sveobuhvatnu izloženost riziku i profil rizika u dužem roku, kao i na način koji neće sprečiti, niti otežati ostvarivanje poslovnih ciljeva, strategije poslovanja i operativnih planova.
Predmet istraživanja ovog rada su osnovni postulati korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje, te pravni aspekti sistema internih kontrola i upravljanja rizikom, kao integralnog dela korporpativnog upravljanja, sa posebnim osvrtom na kontrolu usklađenosti poslovanja (engl. Compliance). Autor ističe značaj kreiranja i promovisanja korporativne kulture koja se zasniva na odgovornosti uprave i svakog zaposlenog za ostvarivanje dobrih poslovnih performansi i istovremeno obezbeđivanje zaštite interesa svih stejkholdera u društvu za osiguranje na duži rok.
Pored analize zakona i drugih propisa, kao i autonomne regulative u oblasti korporativnog upravljanja, sistema internih kontrola i upravljanja rizicima u društima za osiguranje saglasno pravu Republike Srbije, autor daje i uporedno-pravni prikaz rešenja komunitarnog prava prava Evropske unije, koje bi trebalo da obezbedi regulatorni okvir za zaštitu svih učesnika na tržištu osiguranja uz poštovanje osnovnih etičkih principa.

Ljiljana Stojković

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA