Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2014

Klauzula o isključenju samoubistva u polisama osiguranja života u Indiji: Da li je zakonita takva klauzula?

Ključne reči: samoubistvo, polise osiguranja života, društva za osiguranje

Polisa osiguranja života za slučaj smrti je ugovor između ugovarača (osiguranika) i osiguravača (društva za osiguranje) kojim osiguravač preuzima obavezu da plati naznačenom korisniku sumu novca posle smrti osiguranog lica. Za uzvrat, ugovarač se obavezuje da plati ugovoreni iznos, tj. premiju (u redovnim intervalima ili odjednom). Ukratko, polise osiguranja života su ugovori čiji uslovi opisuju ograničenja osiguranih događaja. Posebna isključenja događaja koji nisu pokriveni polisom često se ubacuju u ugovor radi ograničenja obaveze osiguravača. Opštepoznati primeri su odštetni zahtevi zbog samoubistva, prevare, rata, pobuna i nemira.
Samoubistvo označava dobrovoljnu i namernu radnju samoubice. Navedeni pojam obuhvata svaku radnju samouništenja. Stav u Engleskoj i Indiji se razlikuje u slučaju aktiviranja polise osiguranja života lica koje izvrši samoubistvo pri zdravoj svesti.
U ovom radu istražuje se razvoj zakona i uslova osiguranja Velike Britanije i Indije koji se odnose na osigurane sume iz polisa osiguranja života, prema kojima je osiguranik ili osigurano lice izvršilo samoubistvo posle stupanja na snagu polise, i pravno dejstvo klauzule o isključenju samoubistva u ugovorima o osiguranju života. Konačno, da li ustaljena praksa društava za osiguranje, prema kojoj se u polise osiguranja života ubacuje klauzula o isključenju samoubistva, posredno podstiče komercijalno samoubistvo u slučajevima samoubistva felo de se?

Vivek Dubey

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA