Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2017

Izuzeća i pravna zaštita oštećenih lica u vezi sa kartelnim sporazumima u osiguranju u Evropskoj uniji

Ključne reči: kartelni sporazumi, osiguranje, tržišna i fer utakmica, blok izuzeća, javno-pravna zaštita, privatno-pravna zaštita

Apstrakt

    U ovom radu, autor analizira opšte principe i neka pojedinačna pravila kojima se, sa aspekta prava konkurencije, kontroliše i sankcioniše kršenje fer tržišne utakmice od strane kartela zaključenih u delatnosti osiguranja. U tom cilju, razmatraju se norme antikartelnog prava koje su primenljive na sve grane privrede, pa samim tim i na delatnost osiguranja, ali i pravni izvori koji se odnose samo na osiguranje. Evropski zakonodavci su, tokom vremena, zauzimali sve restriktivniji stav u pogledu tumačenja specifičnosti delatnosti osiguranja u odnosu na druge grane privrede. Stoga je posebna pažnja posvećena blok izuzećima, koja su predviđena kao mogućnost u poslovanju društava za osiguranje. Takođe, ukazano je na javno-pravnu zaštitu od negativnih dejstava kartela u osiguranju, kao i na sve značajnije pravo na ostvarivanje naknade pretrpljene štete u postupcima pred građanskim sudovima država članica Evropske unije. Kao poseban problem, razmatrana je otežana mogućnost otkrivanja relevantnih dokaza neophodnih za uspešnu realizaciju tužbenih zahteva od strane oštećenih lica.

Zoran Ilkić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA