Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2017

Direktiva EU 2009/138 o osnivanju i vođenju poslova osiguranja i reosiguranja – opšti uvod u pravni okvir „Solventnost II”

Ključne reči: Lamfalusijev proces, Direktiva o solventnosti II, rizik niskog intenziteta, unutrašnje tržište, propisani kapital, uslove solventnog kapitala, pravilo o principima, princip srazmernosti, uslov minimalnog kapitala, princip prudentnog inv

                                      Apstrakt

    Direktiva o solventnosti II o osnivanju i poslovanju u delatnosti osiguranja i reosiguranja je okvirna Direktiva koja reguliše delatnost osiguranja i društva za osiguranje na teritoriji Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, čiji je cilj ne samo konsolidacija i izmena svih direktiva o osiguranju u jednom tekstu, već i uvođenje novog organizacionog, upravljačkog i nadzornog pristupa, pristupa zasnovanog na riziku.
    Po usvajanju Direktive 2009. godine, EU se suočila sa finansijskom krizom i jedna od njenih prvih reakcija bilo je formiranje Agencije EU za nadzor bankarstva, Agencije za hartije od vrednosti i tržišta kapitala i Agencije za nadzor osiguranja i penzijskih fondova (dalje u tekstu: ANOPF). Zbog toga je nacrt Direktive pretrpeo brojne izmene kako bi se obuhvatile primedbe u vezi sa ANOPF.
    Glavne karakteristike novog sistema odnose se na to da se njegova pravila i cela Direktiva zasnivaju na brojnim pravilima iz delegiranih dokumenata i regulatornih tehničkih standarda, tzv. „tehničkih zakona” kao i to da je najveća pažnja posvećena Vladinim pravilima za društva za reosiguranje.

Ioannis Rokas

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA