Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2013

Uzbunjivanje: šansa ili opasnost? - nove tendencije u Evropi

uzbunjivanje, zaštita uzbunjivača, zašti- ta podataka, zaštita osumnjičenog, zaštita poslodavca, nagrađivanja uzbunjivača, ljudska prava

Još od 2002. godine propisi u SAD zahtevali su primenu procedura za uzbunjivače u javnim akcionarskim društvima kao i sprovođenje njihove zaštite. Poreski organi SAD uspostavili su 2006. godine sistem nagrađivanja uzbunjivača. Pravila SAD u vezi sa telefonskim linijama za uzbunjivače proširila su se i na Evropu. Evropske države obavezuju međunarodne i EU institucije na donošenje zakona o zaštiti i procedurama za uzbunjivače. O sistemu nagrađivanja još se diskutuje. Evropski sud za ljudska prava doneo je presudu da slo- boda izražavanja predstavlja tekovinu veće vrednosti od reputacije poslodavca. Evropski propisi o zašiti podata- ka štite prava osumnjičenog lica kao i prava uzbunjiva- ča. Neophodno je razmotriti evropski program za uzbu- njivače koji prioritet daje internom uzbunjivanju. Jasne procedure treba da zaštite uzbunjivača koji postupa u dobroj veri kao i prava osumnjičenog lica i organizacije. Javno uzbunjivanje treba da se štiti samo u izuzetnim slučajevima, onda kada je ugrožen javni interes i pod uslovom da se ono štiti za prijavljivanje samo državnim organima. Prijavljivanje medijima i političkim funkcionerima je opasno jer je moguća neadekvatna upotreba informacija. Uzbunjivanje iz finansijskih motiva je nemoralno a nagrađivanje sumnjivo. Uzbunjivanje predstavlja priliku u borbi protiv korupcije i kriminala sa opasnošću pokretanja lažnih optužbi, nemoralnim motivima i nemoralnom upotrebom informacija. Radi izbegavanja ovih opasnosti, neophodno je doneti određene propise.

Peter Hauser

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA