Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2013

Definisanje odgovornosti osiguravača u auto-kasko osiguranju

kasko osiguranje, suma osiguranja, nekorektne klauzule, gubitak prava

Zbog specifične tehnike zaključivanja, uključivanjem opštih i posebnih uslova osiguranja u tipske odredbe ugovora o osiguranju, korisniku osiguranja mogu se nametnuti nepravične ugovorne klauzule, kojima se ograničavaju ili čak i isključuju obaveze osiguravača koje bi osiguravač imao prema normama dispozitivnog prava. Osiguravaču koji formuliše klauzule ugovora time se daje nesrazmeran uticaj na sadržinu ugovora, tj. na određivanje međusobnih prava i obaveza ugovarača, te se osiguranik stavlja u značajno neravnopravan pravni položaj, onaj u kome je neosnovano narušena ugovorna ravnoteža. Na osnovu posebnih zakonskih odredbi kojima se štite potrošači usluga osiguranja, kao i načela koji proističu iz opštijih zakona i opštih pravnih načela, sudovi imaju mogućnost da ponište nekorektne odred- be uslova osiguranja, kako bi se uspostavila ravnoteža i obezbedila ekvivalentnost ugovornih prestacija. Analizu ovog problema autor sprovodi na uslovima kasko osiguranja motornih vozila, odnosno na nesporazumima koji nastaju prilikom primene klauzula ovih uslova o obračunu naknade iz osiguranja u slučaju krađe motornog vozila. Autor zaključuje da bi automatska i nekritička eliminacija pojedinih klauzula uslova o gubitku prava iz ovog osiguranja mogla da vodi u drugu krajnjost - zloupotrebu prava od strane osiguranika.

Zoran Ilkić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA