Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2013

O profesionalnoj odgovornosti javnih beležnika u Grčkoj

javni beležnik, notar, profesionalna od- govornost javnog beležnika, naknade štete

Imajući u vidu nedavno uvođenje instituta javnih beležnika u srpsko pravo, autor je u ovom tekstu obradio neka pitanja koja su u vezi sa profesionalnom od- govornošću javnih beležnika i koja su okupirala ili još uvek okupiraju pravnu teoriju i sudsku praksu u Grčkoj. Pitanja koja su u vezi sa profesionalnom odgovornošću javnih beležnika i ilustrativni primeri povrede prava od strane javnih beležnika u Grčkoj mogli bi biti interesantni društvima za osiguranje u Srbiji koja su, novim zakonom, obavezana da ponude pokriće za obavezno osiguranje od odgovornosti javnih beležnika, čija su profesija i profesionalne odgovornosti tek formulisane zakonom i još nisu zaživele u praksi. Tekst prvo govori

0javnim beležnicima u različitim pravnim sistemima

1osnovnim odredbama o organizaciji javnih beležnika u Grčkoj. U nastavku, prikazuje osnovne obaveze i odgovornosti i daje ilustrativne primere potencijalnih kršenja tih obaveza u praksi, polazeći od ozbiljnih povreda regulisanih kao krivična dela do omaški u formi javnobeležničke isprave.

Mira Todorović Symeonides

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA