Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Povodom 20 godina Evropske revije za pravo osiguranja

2-2021Jasmina Labudović Stanković

Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD

2-2021Zia Akhtar

Dvadeset godina „EVROPSKE REVIJE (ranije Revija) za pravo osiguranja”

2-2021Wolfgang Rohrbach

Tržište privatnog zdravstvenog osiguranja u debatama o reformi zdravstvenog sistema u postsocijalističkim zemljama

1-2021Zdravko Šolak

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

1-2021Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Karakteristike osiguranja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj

3-2020Gordana Radović

Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

3-2020Peter Hauser

Docnja u plaćanju odštenog zahteva zbog nastale štete pokrivene osiguranjem i moguća primena modernih tehnologija

3-2020Lok Kan SO

Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

2-2019Đorđe Ćuzović

Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020 (II deo)

2-2020XXX Ademuni Odeke

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant