Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Prevare i moralni hazard u osiguranju

1-2020Đorđe Ćuzović

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

1-2021Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Investiciona aktivnost i finansijska stabilnost sektora osiguranja u zemljama zapadnog Balkana

1-2018Milena Jakšić Violeta Todorović

Oblici isplate penzijskih nadoknada

3-2014Marija Jovović Tatjana Rakonjac Antić

Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

1-2002Tomislav Petrović

Mogući sukobi interesa kod osiguranja direktora i službenika u slučaju suparnične tužbe akcionara

3-2013Wim Weterings

Klauzule o istovetnosti sudbine u pravu reosiguranja - praktični problemi u obezbeđivanju njihove efikasnosti

3-2012Ralph Fearnhead

Pažnja usmerena na gigante: Nadzor osiguravajućih grupa i društava za osiguranje u okviru finansijskih konglomerata u evropskom pravu

3-2012Angelo Borselli

Pitanja u vezi sa „istovetnošću isplata” u reosiguranju prema engleskom pravu, uz komparativni pregled pravnih sistema Nemačke i SAD

1-2012Colin Croly Yvonne Jefferies

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant