Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD

2-2021Zia Akhtar

Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

3-2020Peter Hauser

Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja

1-2018Stefan Purner

Neka pitanja u vezi sa sadržinom predugovorne obaveze ugovarača na prijavu bitnih činjenica – opšti pogled

1-2016Samim Unan

Sustav upravljanja u društvima za osiguranje prema Zakonu o osiguranju iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj

2-2015Dionis Jurić

Мeđunarodna nadležnost sudova država članica EU u stvarima osiguranja: ko i gde može tužiti osiguravača?

4-2014Milena Petrović

Direktiva Evropske Unije o posredovanju u osiguranju od 2002. godine

1,2-2005Jovan Slavnić

Prestanak rada organizacije za osiguranje

1,2-2003Slobodan Ilijić

Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o osiguranju – Najnoviji trendovi u Evropi

1-2014Anna Tarasiuk-Flodrowska

Pranje novca sa osvrtom na osiguranje

3-2013Jasmina Labudović Stanković

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant