Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

1-2021Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Docnja u plaćanju odštenog zahteva zbog nastale štete pokrivene osiguranjem i moguća primena modernih tehnologija

3-2020Lok Kan SO

Pravni položaj vlasnika i operatera bespilotnog vazduhoplova u vezi sa obavezom osiguranja prema pravu EU

4-2018Ozren Uzelac

Direktiva EU 2009/138 o osnivanju i vođenju poslova osiguranja i reosiguranja – opšti uvod u pravni okvir „Solventnost II”

1-2017Ioannis Rokas

Nepravične klauzule i principi evropskog ugovornog prava osiguranja

2-2014Nataša Petrović Tomić

Principi evropskog ugovornog prava osiguranja kao napredan i uravnotežen sistem zaštite ugovarača osiguranja

1-2013Ioannis Rokas

Donesena direktiva skupštine i saveta Evrope o reosiguranju 2005/68/EC

1,2-2006Slobodan Jovanović

Stečaj i likvidacija osiguravajućih društava u pravu Evropske Unije sa osvrtom na naše pravo

1,2-2007Predrag Šulejić

Pitanja koja proizlaze iz prava EU o merama reorganizacije i stečajnog postupka društava za osiguranje

3,4-2009Constantina Soultati

Nekorektni uslovi u ugovorima o osiguranju

2-2011Angelo Borselli

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant