Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Rokovi zastare potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti

2-2021Jasmina Đokić

Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD

2-2021Zia Akhtar

Klauzula o vođenju spora u modernom pravu osiguranja

2-2020Nataša Petrović Tomić

Biro za naknadu štete

4-2019Miloš Radovanović

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

3-2019Zoran Ilkić

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Predlog za uvođenje obaveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika nepokretnosti

1-2019Nebojša Žarković Slobodan Samardžić

Pravni položaj vlasnika i operatera bespilotnog vazduhoplova u vezi sa obavezom osiguranja prema pravu EU

4-2018Ozren Uzelac

Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobilske odgovornosti

3-2018Jasmina Đokić

Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

3-2018Peter Hauser

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant