Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

1-2021Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Docnja u plaćanju odštenog zahteva zbog nastale štete pokrivene osiguranjem i moguća primena modernih tehnologija

3-2020Lok Kan SO

Klauzula o vođenju spora u modernom pravu osiguranja

2-2020Nataša Petrović Tomić

Rizik pandemije – pretnja ili šansa za delatnost osiguranja?

2-2020Jelena Kočović Marija Koprivica Tatjana Rakonjac Antić

Biro za naknadu štete

4-2019Miloš Radovanović

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih predmeta u domaćinstvu

3-2018Slobodan Jovanović

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

Investiciona aktivnost i finansijska stabilnost sektora osiguranja u zemljama zapadnog Balkana

1-2018Milena Jakšić Violeta Todorović

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije Deo II

1-2018XXX Ademuni Odeke

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant